خاله ریزه در حال آب دادن به گل های زیباش بود و از طرفی لی لی یه گربه وحشی رو نگه می داره اما خاله ریزه در این حال یک دفعه...