در این جهان بسیار وسیع گروهی از ستارگان شناورند که کهکشان نامیده می شوند و خورشید ما در یک گوشه از این کهکشان است و نه سیاره به دور آن می چرخند و....