آموزش قلیه ماهی در بخش شیلون در برنامه یه خونه یه دریا از شبکه استانی بوشهر