در این قسمت از برنامه راز به معرفی کوین برت استاد دانشگاه و پژوهشگر واقعه 11 سپتامبر می پردازد ....