خاله ریزه در حال مرتب کردن گلدون بود که متوجه شد روباه بدجنس به مزرعه اومده و می خواد مرغ و خروس ها رو بدزده خاله ریزه هم تصمیم می گیره روباه رو ادب کنه اما.....