طرز تهیه قورما شورباسی یک غذای آذربایجانی در بخش دیگ رنگی از برنامه صبحی دیگر از شبکه آموزش