یک قسمت از کارتون عروسکی خاطره انگیز هادی و هدی . همراه می شویم با خاطرات دهه شصتی ها با قصه تقسیم گنج از مجموعه هادی و هدی