بابا بزرگ خوبم برام کتاب خریده.....می خواد برام بخونه اما سواد نداره!...شاید پدر بزرگم پیره حواس نداره....اومدنی یادش رفت عینکشو بیاره.....