عمه روباه به جنگل اومده تا روباه رو به روباهی زرنگ و بد جنس تبدیل کنه و روباهی که همه به حرفاش گوش بدن و بهش احترام بزارن ...ادامه ماجرا رو خودتون ببینید