قسمت چهاردهم کارتون بچه های آلپ، آنت و لوسین که با هم خوب بودن بخاطر سوء تفاهمی که پیش اومده بود حالا با هم قهر هستن نه اینکه از هم متنفر باشن یا اعتمادشون نسبت به هم صلب شده باشه بلکه فقط بخاطر یک اتفاق آنت هنوز دلگیر و عصبانی بود...