پروردگارا پاک و منزه و بلند مرتبه ای ... هر گاه تو را ندا کردیم ، دست یلری به سویمان دراز کردی/ هنگامی که تاریکی ها بر من سایه می افکند تو را صدا می زنم ای خدا ...