در این حمله شیمیایی که اوباما آن را بهانه قرار داده بود تا به سوریه حمله کند، هزار و پانصد نفر کشته شدند ...