در تعقیب آیات گذشته که از برنامه مشرکان و کسانى که کفران نعمتهاى الهى کردند سخن مى گفت، در اینجا سخن از برنامه بندگان راستین و نعمتهاى بى انتهاى اوست که بر مردم نازل شده.