مقام معظم رهبری در لحظات اولیه ی تحویل سال خطاب به ملت ایران سال 1393 را سال " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاری کردند.