سال ها از عمر زمین می گذرد؛ پرندگان زیادی در آسمان آبی پرواز می کردند؛ تا آن که پای بشر به این کره خاکی باز شد؛ پیشرفت تکنولوژی؛ آلودگی هوا ...