غذا پس از جویده شدن توسط دندان ها با عبوراز مری وارد معده می شود در آنجا اسید بالای معده و حرکات منظم آن سبب ایجاد کیموس معدی شده و با آنزیم های مختلف مخلوط می گردد و برای جذب توسط پرزهای روده کوچک آماده می گردد.