خون توسط قلب به بیرون پمپاژ می شود و از طریق شریان ها در بدن پخش می گردد. خون به مویرگ ها و رگ های ریز تر می رسد و توسط وریدها مجدداً به قلب برگردانده می شود.