بعد از سقوط رژیم پهلوی، ایران الگویی برای جنبش ها و انقلاب های استقلال طلبانه و ضد سلطه شد؛ خصومت ها هم از همان زمان آغاز شد و گزینه های مختلف آمریکایی هم برای ایران انقلابی روی میز آمد از تحریم های اقتصادی گرفته تا تلاش برای کودتا علیه نظام اسلامی در این میان گزینه نظامی هم همیشه جزء گزینه های روی میز نامرئی آمریکایی ها بوده ...