در چهارمین قسمت از این مستند زیبا سری می زنیم به گوشه هایی از زندگی ساده استاد صمدی آملی..