صبح زود شده و مول از خواب بیدار شده و و یک جعبه ی کبریت می بینه و از اون به عنوان تخت استفاده می کنه که آقا موشه سر می رسه و ...