آموزش تکنیک های پایه ای والیبال،وقتی به عنوان دفاع بازی می کنید چیزی که اهمیت دارد این است که به چه چیزی نگاه نکنیم ...