بازی های نامناسب می تواند به کودکان آسیب برساند . کلیپ تبلیغاتی بسیار زیبا با موضوع لزوم کنترل بازی های کودکان