کودک مهارت های خود را در راه رفتن می آزماید . در 11 ماهگی کودک به تنهایی نمی تواند راه برود اما این کار را آغاز کرده است ...