حکایت مردی که در زمان حیاتش امانت دار مردم بوده و بعد از مرگش برکات امانت داری به خانواده او میرسد و ...... داستان شریک مال مردم از سری حکایت های داستان راستان