ضربه زدن (Hittig) یکی از اهداف والیبال است . هدف ازاین کار فقط ضربه زدن خالی نیست به وسیله بازو ضربه می زنند وبا وسط دست و مچ توپ را کنترل می کنند ...