کودک به عنوان موجودی متحرک در حال رسیدن به مرحله جدیدی از زندگی می باشد .از حالا به بعد کودک تنها با نشستن و گذر زمان راضی نخواهد شد و تصمیم دارد وارد ماجرای جدیدی شود که زندگی اش را تغییر خواهد داد ...