انیمیشن عبور پهبادهای رادار گریز ایران از گنبد آهنین شهر تلاویو و حیفا و حمله پهبادها و موشک های ایرانی به سرزمین های اشغالی و عکس برداری از پایگاه های نظامی صهیونیستی / بخشی از مستند کابوس کرکس ها