عروسک ها در حال صحبت کردن هستن که ناگهان بوی دود رو حس می کنن .ماشین آتش نشانی رو آماده می کنن و به سوی درختا حرکت می کنن تا با همکاری هم آتیش رو خاموش کنن ...