کلیپی زیبا و غرور انگیز از قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر نوع تهدید خارجی.