مستند هویت سرخ نمایش زندگی موفقیت آمیز پیشکسوتان است به زبان جوانان امروز که مشتاق شناخت اسطوره های گذشته اند، نام آورانی که در میادین ملی خوش درخشیدند ...