گفتگویی متفاوت با علی پروین از حرف و حدیث های پشت سر او و رویانیان تا وضعیت پرسپولیس در برنامه ورزش از نگاه دو ...