در یک روز آفتابی مراسم جشنی در شهر برپا شده بود تمام مردم در حال خوش گذرانی بودند اما برنامه ی غم انگیزی در وسط دریا برپا شده بود و....