پدر بزرگ در حال تعریف کردن گذشته ی اجداد جوجه ها بود و از شجاعت زیاد اونها می گفت ، وقتی می خواست تنها یادگار اجداد جوجه ای رو به بچه ها نشون بده یک دفعه....