آخرین ستاره بارون از شکوفه های خورشید...آخرین نور رسالت تو شب مکه درخشید....تو حقیقت زلال چشمه سار کبریایی....تو رسول سوره ی عشق تو که آیت خدایی....