زیره رازیانه و گشنیز می تواند در کاهش سوءهاضمه مفید باشند نعناع پونه ترخون و جعفری نیز در کاهش سوءهاضمه استفاده می شوند