دربی هفتاد و هشتم هم که مثل سه دربی قبل با تساوی بدون گل پایان یافت طبق معمول خالی از حاشیه نبود ...