برخی از سلولهای زایای اولیه یک تقسیم میتوز انجام داده و سلولهای به نام سلولهای اسپرماتوگونی A را ایجاد می کنند برخی دیگر از سلولهای زایای اولیه تقسیم میوز انجام داده و اسپرماتوگونی B را ایجاد می کنند. به سلولهایی که در مرحله پروفاز تقسیم میوز اول هستند اسپرماتوسیت اولیه گفته می شود. این سلولها مجدداً تقسیم میوز کرده و اسپرماتوسیت های ثانویه را می سازند.