کتاب نازنینم چقدر مهربانی...چه نکته ها که در توست اگرچه بی زبانی....هر ورقت شبیه است به بال شاپرک ها...به دامنم نشستی تو مثل قاصدک ها....