آدما با هم و تنها هر کدوم یه جور معما...ترانه ی زیبای امیر تاجیک با صدای آقای تو دماغ