"ما هم علیه السلام نیستیم که، ماهم اشتباه می کنیم...هرکی از من خورده بُرده داره ببخشه دیگه..." محمود کریمی و آرزوهایش