گفتگوی جالب چند کودک که با زبان کودکانه و شیرین خود درباره تغییر رفتار والدین با فرزند بزرگتر بعد از بدنیا آمدن فرزند کوچکتر صحبت می کنند ...