در شهر بالتازار دانشمندی به نام رودی زندگی می کرد که اعتقاد داشت در استخر پارک یک هیولا زندگی می کند .روزها از استخر دور نمی شد که مبادا هیولا بیرون بیاد و اون هیولا رو نبینه تا اینکه.....