روزی بر دو قسم است آنکه تو را می خواند و آنکه تو او را می جویی... سری کلیپ های زیبای نهج البلاغه تهیه شده در شبکه ولایت . حکمت 431