اختاپوس در حمام مشغول تمرین آواز بود چون قرار بود در گروه کر اجرا داشته باشه در راه باب اسفنجی رو می بینه که روی زمین افتاده بود و به خاطر نداشتن هم بازی افسرده شده بود تا اینکه......