پلی در شهر بود که دو قسمت شهر را به هم وصل می کرد اما مدتی بود که این پل جابه جا می شد و کار مردم را مختل می کرد هیچ کسی علت را نفهمیده بود تا اینکه پروفسور بالتازار....