صبح شده و پینگو هنوز خوابه مامان و داداش کوچولو تصمیم می گیرن اونو با خوندن آواز بیدار کنن وقتی پینگو بیدار می شه با تعجب می بینه یک کادوی بزرگ و سنگین توی خونه است اما .....