ای می لعل از لب لعلت خراب ... لعل لبت برده فروغ از شراب ... ای مدنی برقع و مکی نقاب ... سایه نشین چند بود آفتاب ... رونق گل بشکن و برکش حجاب ... زلف سیه از رخ مه برگشا ... صل علی سیدنا المصطفی / نماهنگ زیبایی از عبدالحسین مختاباد