کلیپی زیبا ببینید از بادبادک بزرگی که در یک جشنواره بادبادک به شکل یک هشت پای بزرگ ساخته شده است