مادر بیرون می ره و پینگو و داداشش رو با پدر تنها می شن اما پدر خوابش برده و پینگو شروع می کنه سربه سر داداش کوچولو میزاره و.....