تصاویر زیبایی از شنای دلفین ها در آب و به وجود آوردن منظره ای دیدنی در آب .